Syndyk masy upadłości FILM MEDIA S.A sprzeda przedsiębiorstwo

Pozostałe ogłoszenia
217214.00 PLN
Miasto: Warszawa Wojewódzctwo: mazowieckie Kraj: Polska
Luty 16, 2021

Syndyk masy upadłości FILM MEDIA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, FILM MEDIA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a) środków pieniężnych w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży lub mających wpłynąć do masy po dniu zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa;
b) dokumentacji podlegającej archiwizacji;
c) należności publicznoprawnej z tytułu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług przysługującej od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
d) należności przysługującej Upadłemu od W&W Investments Holding sp. z o.o. o wartości oszacowania 143,95 zł.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości FILM MEDIA S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, w dni powszednie w godz. 9:00 – 16:00, po uprzednim umówieniu terminu wizyty, oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 171/20, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza: 217.214,43 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dwieście czternaście złotych i czterdzieści trzy grosze).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 21.722,00 zł (słownie: dwudziestu jeden tysięcy siedmiuset dwudziestu dwóch złotych) na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A., o numerze 23 1090 1030 0000 0001 0892 2349, dla Film Media S.A. w upadłości,
ul. Marszałkowska 10/16 lok. 2500-590 Warszawa. W tytule przelewu musi być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do konkursu ofert - winien być uznany kwotą wadium nie później niż w ostatnim dniu składania ofert, czyli najpóźniej do dnia 5 marca 2021 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości FILM MEDIA S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 5 marca 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 9 marca 2021 r., godz. 14:00, w biurze Syndyka masy upadłości FILM MEDIA S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, jak również dostępny w biurze Syndyka masy upadłości FILM MEDIA S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Więcej informacji

Aukcja wygasła. Nie możesz skontaktować się ze sprzedawcą.

Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top