Sprzedaż boksu garażowego Olsztyn,Dąbrowszczaków

Miejsca parkingowe
15000.00 PLN
Adres: Dąbrowszczaków Miasto: Olsztyn Wojewódzctwo: warmińsko-mazurskie Kraj: Polska
Wrzesień 18, 2019


PREZYDENT OLSZTYNA
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej boksem garażowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 334, obręb 72, o pow. 18 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OL1O/00045669/7, położonej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej boksem garażowym: 15 000,00 zł
w tym : a) cena budynku garażu 8 000,00 zł
b) cena gruntu pod garażem 7 000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. 2018.2174 ze zm./.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna w sali numer 219, II piętro.
Wadium w kwocie 1500,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 14 października 2019 r.
Wadium winno znajdować się w dniu 14 października 2019 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jej inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019. 1000 ).


W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U.2017.2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Celem obejrzenia garażu przed przetargiem, należy kontaktować się z Zakładem Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub (89) 526-28-37.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373.
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, oraz infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna, pod adresem bip.olsztyn.eu

Więcej informacji

Musisz być zalogowany aby móc skontaktować się ze sprzedającym

Zaloguj się Rejestruj


Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top