Sprzedaż działki w Zbbąszynku przy ul.Św. Piotra i Pawła

Działki
77200.00 PLN
Adres: Św. Piotra I Pawła Miasto: Zbąszynek Wojewódzctwo: lubuskie Kraj: Polska
Październik 22, 2019

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A
I publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Zbąszynek przy ulicy Św. Piotra i Pawła w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 958 o pow. 0,1362ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość aktualnie jest niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do następujących sieci: energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych: energia - ENEA S.A. Zielona Góra, gaz - Zakład Gazowniczy, kanalizacja i woda – SZUK Zbąszynek.
W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00028138/7. Księga wolna jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną . Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami)
CENA WYWOŁAWCZA 77 200zł + 23% VAT
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zmianami) doliczony zostanie wg obowiązującej stawki 23 % podatek VAT.
Wysokość wadium 15 440,- zł
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
U ”wadium dotyczące działki nr 958 – Zbąszynek” Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone jest na poczet ceny nabycia.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2019r. o godz. 1130 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
W dniu 17 października 2019r. bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 przywołanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami .
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowana należność z tytułu zakupu nieruchomości wraz z podatkiem VAT w dniu zawarcia aktu notarialnego winna figurować na rachunku gminy. Nabywca ponosi koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz. Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 21 października 2019r. do dnia 25 listopada 2019r. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy, na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl oraz ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Więcej informacji

Musisz być zalogowany aby móc skontaktować się ze sprzedającym

Zaloguj się Rejestruj


Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top