Regulamin

1. O www.tablicaokazji.pl

2. Definicje

3. Brak opłat i prowizji

4. Korzystanie z portalu

5. Zamieszczanie ofert

6. Charakter rzeczy wystawionych

7. Zawieranie transakcji między użytkownikami i Odpowiedzialność

8. Promowanie ofert

9. Połączenie z serwisem społecznościowym "FACEBOOK"

10. Prywatność i poufność

11. Polityka plików cookies

12. Reklamacje

13. Postanowienia końcowe

 

1. O www.tablicaokazji.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internetowej zwanych dalej w treści Użytkownicy serwisu internetowego www.tablicaokazji.pl, będącego ogólnopolską domeną handlową dla sprzedających i kupujących zwaną dalej w regulaminie jako Platforma.

Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ofert sprzedaży na Platformie , komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.

Właścicielem Platformy jest Magdalena Affeldt 88-100 Inowrocław.

2. Definicje

Regulamin -

Sieć Internetowa -

Użytkownicy -

Platforma -

Oferta -

Oferty promowane -

 

3. Brak opłat i prowizji

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne pod każdym względem z wyłączeniem ofert promowanych i ofert reklamowych zamieszczonych dobrowolnie i odpłatnie

Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ofert z wyjątkiem ofert promowanych.

Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

4. Korzystanie z platformy

Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Użytkownikami Platformy mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Firma nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

Użytkownicy, którzy zamieszczają Oferty lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ofert, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.

       

Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:

Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);

Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;

Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez właściciela Platformy.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściciela portalu o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.

Właściciel portalu może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, włącznie z trwałym usunięciem konta.

Właściciel portalu dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od właściciela.

Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:

z chwilą usunięcia wszystkich Ofert przez Użytkownika;

z chwilą usunięcia Ofert przez właściciela portalu, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

           III. z chwilą zakończenia działalności Platformy;

w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.

   

5.Zamieszczanie ofert

Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Prezentowane na stronach Platformy Oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Dodanie Oferty wymaga rejestracji i zalogowania się.

Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, nieruchomości lub pojazdu. Ta sama rzecz nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ofert w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.

Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swoją Ofertę, jako Ofertę osoby fizycznej nie prowadzającej działalności gospodarczej lub jako Ofertę przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ofert zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie obrazów nieprzedstawiających przedmiotu oferty. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Spółkę byłoby nielegalne.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:

Ofert fikcyjnych (nieprawdziwych);

Ofert bez podanej ceny;

Ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub danymi innego przedsiębiorcy.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Platformie:

Ofert sprzedaży towarów zabronionych prawem;

Ofert o charakterze towarzyskim;

Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia oferty z serwisu po jej dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.

Zamieszczenie oferty sprzedaży psa lub kota dopuszczalne jest jedynie przez przedstawiciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadające rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu w treści oferty musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu z którego pochodzi zwierzę. Sprzedajemy.pl zastrzega sobie prawo usunięcia oferty sprzedaży nie spełniającej w/w wymogów. Na wniosek Sprzedajemy.pl hodowca zobowiązuje się przedstawić dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku oferta zostanie uznana za niezgodną z prawem i usunięta z serwisu.

Moderator może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Oferty i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ofert, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.

Firma nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Oferty.

Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ofert i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.

Firma zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ofert, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.

6. Charakterystyka rzeczy wystawionych na sprzedaż

Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.

Prawo do zamieszczania ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania)

Zabrania się wystawiania na sprzedaż:

Żywności;

Napojów alkoholowych;

Papierosów i wyrobów tytoniowych;

Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;

Produktów leczniczych lub wyrobów farmakologicznych;

Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;

Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu;

Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko;

Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;

Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich;

            ł. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów;

Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.

7. Zawieranie transakcji między użytkownikami i odpowiedzialność

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Właściciel portalu rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.

Firma rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.

Właściciel portlu nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.

Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

Właściciel portalu w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności (nie jest stroną)

Firma może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników zamieszczających Ofertę jest niewidoczny dla Użytkowników Platformy.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ofert w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

8. Promowanie ofert

Serwis tablicaokazji.pl umożliwia promowanie ofert.

Oferta promowana wyróżniona jest na tle innych ofert poprzez umieszczenie elementu graficznego „Oferta promowana” zarówno na liście ofert jak i na widoku szczegółów.

Warunkiem pojawienia się znacznika „Oferta promowana” na widoku szczegołów oferty jest dołączenie co najmniej jednego zdjęcia przedstawiającego sprzedawany przedmiot.

Każda oferta promowana prezentowana jest również na stronie głównej serwisu w wyróżnionej przestrzeni „Promowane ogłoszenia”. Na stronie głównej w porządku chronologicznym (wg kolejności promowania) umieszczane jest jednorazowo do 23 ofert promowanych. Czas prezentacji oferty na stronie głównej uzależniony jest od pojawienia się kolejnych ofert promowanych.

Ofertę można promować:

odpłatnie - na okres 14 dni kalendarzowych uiszczając opłatę za promowanie zgodnie z cennikiem

Okres promowania biegnie od momentu pojawienia się wyróżnienia graficznego.

Cena promowania zależy od:

kategorii w której umieszczony jest przedmiot sprzedaży

okresu na jaki następuje promowanie

wybranego kanału płatności

        Cennik promowania ofert:

          Przelew/karta płatnicza                               SMS Premium

Okres:           14 dni                                                 14 dni

Cena:             6.15                                                   6.15

Ceny zawierają już podatek.

        Podział kategorii na grupy cenowe:

        Dostępne opcje płatności wraz z cenami prezentowane są w procesie promowania oferty.

        Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniana oferty niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

        Wszystkie prezentowane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        Sprzedajemy.pl nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Sprzedajemy.pl nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za ew. prowizje wynikające z indywidualnych umów Użytkownika z bankiem lub wystawcą karty płatniczej.

        Użytkownikom wystawiane są faktury VAT zgodnie z dyspozycją złożoną w trakcie procesu zamawiania promowania. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych wszelkich danych w formularzu w tym zwłaszcza numeru NIP.

        Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email związany z promowaną ofertą w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.

        Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą. Opłata za wyróżnienie za pomocą SMS znajdzie się jako pozycja na fakturze od właściwego operatora telefonii.

        Faktura VAT wystawiana jest dla każdej transakcji niezależnie.

        Promowanie oferty następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji lub zaproszeniu znajomych (w przypadku korzystania z opcji bezpłatnej).

        Jeśli oferta zostanie usunięta lub oznaczona jako sprzedana przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

        Opłata za promowanie oferty usuniętej ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem nie będzie zwracana. O fakcie i przyczynach Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W razie usunięcia naruszeń oferta zostanie przywrócona na łamy serwisu jako promowana.

9. Połączenie z serwisem społecznościowym „FACEBOOK”

Użytkownik posiadający konto na serwisie społecznościowym Facebook („Facebook”) dostępnym pod adresem www.facebook.com, może skorzystać z funkcjonalności „Połącz się z Facebookiem” („Facebook Connect”), nazywanej dalej („FC”).

Korzystanie z funkcjonalności FC jest opcjonalne.

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania funkcjonalności FC zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie.

        Warunkiem skorzystania z funkcjonalności FC jest posiadanie konta w serwisie Facebook, a tym samym akceptacja postanowień regulaminu serwisu Facebook.

Użytkownik korzystający z funkcjonalności FC zobowiązuje się do nie wykorzystywania w tym celu konta Facebook należącego do innej osoby ani konta utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych.

Użytkownikowi połączonemu z Facebook Platforma umożliwia:

zamieszczenie Ofert na aplikacji Facebook.com/tablicaokazji.pl („Aplikacja”),

publikowanie informacji o zamieszczanych Ofertach na tablicy (wall),

dzielenie się informacjami o Ofertach z innymi użytkownikami (share),

oznaczanie ofert własnych i innych użytkowników, jako lubionych (like).

Edycja lub usunięcie Oferty z Platformy jest jednoznaczne z edycją lub usunięciem Oferty z Aplikacji.

Korzystając z funkcjonalności FC Użytkownik wyraża zgodę na pobranie z Facebook i wykorzystanie przy dodawaniu i prezentowaniu swojej Oferty danych w postaci:

Imienia,

Nazwiska,

Adresu e-mail,

Zdjęcia.

Adres e-mail użytkownika nie będzie publikowany w Aplikacji ani na Platformie.

Dane, o których mowa w ust.8 b) –d), nie będą widoczne przy prezentacji Oferty dla Użytkowników, którzy nie mają konta w serwisie Facebook.

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji udostępnionych przez innych użytkowników Facebook wyłącznie w celu korzystania z Platformy i Aplikacji, a w szczególności w celu zapoznania się z Ofertami i nawiązania kontaktu z użytkownikami zamieszczającymi Oferty. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek informacji i danych, jakie zostały udostępnione przez innych użytkowników, w szczególności danych o powiązaniach pomiędzy użytkownikami Facebook, do celów innych niż wymienione wyżej.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych Ofert oraz ich zawartość, w tym za ich zgodność z regulaminem serwisu Facebook.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie Ofert zamieszczanych przez Użytkownika przez pracowników Facebook, a w szczególności za usunięcie informacji, które nie są zgodne z regulaminem Facebook.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte przez Facebook w stosunku do Użytkownika na podstawie zamieszczanych przez niego Ofert i ich treści.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie działań właściciela serwisu Facebook wobec Użytkownika, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do usług związanych z kontem w serwisie Facebook, jak również za opóźnienia i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług.

Użytkownik zgadza się na wykorzystanie na potrzeby prawidłowego działania Platformy informacji pobranych za pośrednictwem Facebook API z jego konta Facebook. Szczegółowa i aktualna lista informacji pobieranych z Facebook przedstawiana jest Użytkownikowi do akceptacji podczas pierwszego połączenia z wykorzystaniem natywnych mechanizmów Facebook oraz w dowolnym momencie we właściwym panelu zarządzania kontem Facebook.

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do cofnięcia pozwolenia na wykorzystanie informacji zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu mechanizmów Facebook lub poprzez zgłoszenie wycofania zgody w formie pisemnej Firmir. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy cofnięcie uprawnień spowoduje brak możliwości świadczenia przez Platformę funkcjonalności opartych o Facebook Connect jego konto na Platformie będzie traktowane jak konto niepołączone.

W przypadku pisemnego zgłoszenia wycofania zgody powinno ono zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, dokładny adres do korespondencji, adres URL powiązanego konta Facebook. Złożenie zgłoszenia na piśmie będzie skutkować całkowitym odłączeniem konta w serwisie www.Gaazonline.pl od konta Facebook z wszystkimi tego konsekwencjami w terminie do 7 dni od daty skutecznego doręczenia zgłoszenia.

Postanowienia rozdziałów 4, 5 oraz 6 stosuje się również Ofert zamieszczanych w ramach Aplikacji.

10. Prywatność i poufność

Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),

jest Magdalena Affeldt 88-100 Inowrocław, (zwana w niniejszym rozdziale jako „Administrator”).

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Platformy i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.

Użytkownik może za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i wiąże się jedynie z zamieszczaniem Ofert na Platformie.

Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych (dane obligatoryjne):

Imię

Region (województwo)

Miejscowość

Nr. telefonu

Adres e-mail

Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać dodatkowe dane w formularzu dodawania Oferty, które są opcjonalne:

Nazwisko

Ulica

Identyfikatory komunikatorów internetowych

Użytkownikom Platformy ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w zakresie, w jakim zostały podane przez Użytkownika w formularzu dodawania Oferty z wyjątkiem adresu e-mail, który pozostaje niewidoczny dla Użytkowników korzystających z Platformy.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych mu przez innych Użytkowników Platformy wyłącznie w związku z korzystaniem z Platformy, komunikowaniem się z innymi Użytkownikami oraz zawieraniem z nimi transakcji.

Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu dodawania Oferty danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.

       

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika:

właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

kontrahentom handlowym w zakresie, jaki jest wymagany dla prawidłowego wykonania przez nich czynności wynikających z zobowiązań umownych wobec Firmy, pod warunkiem, że zawarli oni ze Firmą odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych.

Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora lub korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach konta tworzonego na Platformie. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Platformy Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy.

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Administratora:

11. Polityka cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: https://tablicaokazji.pl

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie

emitowania reklam serwisu www.Garazonline.pl w innych serwisach internetowych w sieci Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu

Rodzaje plików cookies:

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania;

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

                III. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

                III. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, w tym w szczególności systemów Google Analytics i DoubleClick.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów oprogramowania:

Chrome

Firefox

Internet Explorer 8

Internet Explorer 9

Internet Explorer 10

Opera

Safari

Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą "Ustawień reklam" dostępnych pod adresem: https://www.google.com/settings/ads po zalogowaniu do konta Google.

   

12. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Firma rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Firma zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Firmę rozpatrywane.

13. Postanowienie końcowe

Firme zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Platformy z zastrzeżeniem, że publikacja Ofert zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Platformy.

Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

        4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Top